Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης, αν έχει υποβληθεί μεν πρόταση για εκπόνηση διδακτορικού αλλά εκκρεμεί η αξιολόγησή της και συνεπώς η έγκριση εγγραφής του/της ΥΔ;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης είναι η έγκριση της εγγραφής του/της ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος.