Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Σε περίπτωση που η γλώσσα σύνταξης της διδακτορικής διατριβής δεν είναι η ελληνική, είναι δυνατή η σύνταξη της περίληψης του θέματος της διδακτορικής διατριβής σε αυτή τη γλώσσα;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Σύμφωνα με την Προκήρυξη η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι αποκλειστικά η ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, ΥΔ που συγγράφουν τη διατριβή τους σε άλλη γλώσσα μπορούν να συμπληρώσουν το τμήμα της αίτησης που αφορά το θέμα της διδακτορικής διατριβής (τίτλος, περίληψη, εκτεταμένη σύνοψη) στη γλώσσα σύνταξης της διατριβής. Η συγγραφή της διατριβής σε άλλη γλώσσα (εκτός της ελληνικής) τεκμηριώνεται δια της υποβολής στην πλατφόρμα είτε της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός είτε Υπεύθυνης Δήλωσης του/της ΥΔ περί της γλώσσας συγγραφής της διατριβής.