Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τι ισχύει σχετικά με τον Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ);

Ημερομηνία: 12/07/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 4485/2017 για το χαρακτηρισμό κάποιου τίτλου σπουδών ως Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν σχετικού αιτήματος της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μετά την έκδοση της οποίας ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που ο/η ΥΔ κατέχει ΕΑΤΣΜΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση για υποτροφία, αρκεί να έχει εγκριθεί η εγγραφή του/της ως ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος, και κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ο εν λόγω τίτλος θα βαθμολογηθεί (ανάλογα με τον βαθμό) τόσο ως πτυχίο όσο και ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 7.1, σελ. 10 της Προκήρυξης). Κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν βασικό τίτλο σπουδών που διαρκεί μεν κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, αλλά δεν έχει αναγνωρισθεί δε κατά τα ανωτέρω με διαπιστωτική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ως ΕΑΤΣΜΕ, και των οποίων η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχει εγκριθεί χωρίς να είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, το κριτήριο του μεταπτυχιακού διπλώματος δεν θα λάβει βαθμολογία.