Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Επιτρέπεται να δηλωθούν στην αίτηση τα στοιχεία μέλους/μελών της τριμελούς επιτροπής, προκειμένου να αναζητηθούν συστάσεις;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Η Προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία δύο επιστημόνων, από τους οποίους θα μπορούν να αναζητηθούν συστατικές επιστολές, χωρίς να αποκλείει την περίπτωση αυτός/αυτοί να είναι μέλος/μέλη της τριμελούς επιτροπής.