Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Στην υποτροφία περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές;

Ημερομηνία: 12/07/2018

Το ποσό που χορηγείται είναι αμιγώς υποτροφία και δεν καλύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οποιουδήποτε είδους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.