Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Μπορεί να υποβάλει αίτηση για υποτροφία ΥΔ που είναι εργαζόμενος/η στο δημόσιο τομέα, αλλά έχει λάβει ή θα λάβει για την εκπόνηση της διδακτορικής του/της διατριβής άδεια άνευ αποδοχών;

Ημερομηνία: 11/07/2018

Σύμφωνα με την Προκήρυξη κρίσιμη είναι η ύπαρξη σχέσης εργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα του δημοσίου τομέα και όχι η πραγματική ή μη απασχόληση στο Ε.Δ. ή σε φορέα του δημοσίου τομέα ή η λήψη αμοιβής ή μισθού από αυτούς τους φορείς ή το Ε.Δ.