Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πίνακων Κατάταξης για τις Ε.Π.2, Ε.Π.6 και Ε.Π.7 «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
24/02/2021
Πρόσκληση για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
23/02/2021
1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π. Α,Γ,Δ της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
19/02/2021
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις – 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
03/02/2021
Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης της 2ης Προκήρυξης «Επιστήμη & Κοινωνία» «Αίεν Αριστεύειν-Θεόδωρος Παπάζογλου»
02/02/2021
Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γεφυρώνει την έρευνα και την επιχειρηματικότητα με τη διαδικτυακή ημερίδα «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»
02/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
01/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης της 4ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
01/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της «3ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” με τίτλο “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”»
01/02/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
01/02/2021