Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων  για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας (Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ), (2η Τροποποίηση) Έκδοση 2.0
02/08/2021
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο Πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (2η Τροποποίηση)
02/08/2021
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας και Διάχυσης»  (1η Τροποποίηση)
02/08/2021
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ: Eνα διαδραστικό θεατρικό ντοκιµαντέρ
28/07/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) και Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4) – 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
27/07/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» (Α.Π. 35726/09.04.2021)
27/07/2021
2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων – 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
20/07/2021
Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων «4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
16/07/2021
Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο Πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
14/07/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3) Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5) και ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6), «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
09/07/2021