Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Έναρξη Υποβολών:
01/03/2023
Λήξη Υποβολών:
06/04/2023
Προϋπολογισμός:
7.560.000,00 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 7.560.000,00€.

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/

 


Προκήρυξη

 


Χρήσιμα Έντυπα