Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Έναρξη Υποβολών:
15/06/2018
Λήξη Υποβολών:
20/07/2018
Προϋπολογισμός:
10.000.000,00 €

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

www.elidek.gr

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr


Κατάλογοι Χρηματοδότητης

 


 Αποτελέσματα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 9242/07.02.2019)

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης

 


Χρήσιμα Έντυπα & Συχνές Ερωτήσεις

Κανονισμός Λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών Αξιολόγησης ΥΔ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (1η Τροποποίηση) 

Πρότυπα Αρχεία – Δικαιολογητικά

0. Διαβιβαστικό 2η ΥΔ (πρότυπο)

1. Δήλωση Αποδοχής Υποτροφίας 2η ΥΔ (πρότυπο)

2. Υπεύθυνη Δήλωση 2η ΥΔ (πρότυπο)

 

Συχνές ερωτήσεις, έκδοση 2.0

Συχνές ερωτήσεις, έκδοση 1.0

 

Σημαντικές Ενημερώσεις

Ενημέρωση (24.1.2019) για την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες ενημερώνονται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της  2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο (σελ.23) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα  αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να εκδοθούν μέχρι τον Μάιο του 2019. 


Ανακοίνωση σχετικά με τη «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους Διδάκτορες»

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαικής κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα Υποψηφίων Διδακτόρων των οποίων η Τριμελής Επιτροπή ορίστηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1/12/2016 έως 15/12/2016, και ως εκ τούτου αφενός δεν πληρούν τις προυποθέσεις συμμετοχής της “2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες” και αφετέρου δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες”, με τη Α.Π. 1886/25.05.2018

αποφάσισε:

Την αντικατάσταση της αναφερόμενης στη 2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες (υπό 3) δεύτερης προυπόθεσης συμμετοχής: “Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιστροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων” ως ακολούθως:

“Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του ΥΔ να έχει οριστεί από την 01.12.2016 και μετά”.


Ανακοίνωση

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το οποίο δεν φέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό επίδοσης, με την με Α.Π. 2354/03.07.2018 αποφάσισε το εξής:

“Σε περίπτωση που ο τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου δεν αναφέρει βαθμό ή χαρακτηρισμό, το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ και το εύρος της βαθμολογίας του επιστημονικού προφίλ του υποψηφίου διαμορφώνεται στις 15-45 μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία όλων συνολικά των κριτηρίων τις 85 μονάδες. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει κατόπιν αναγωγής στην κλίμακα αξιολόγησης”