Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Έναρξη Υποβολών:
19/12/2018
Λήξη Υποβολών:
14/02/2019
Προϋπολογισμός:
65.000.000,00 €

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/μενες Ερευνητές/τριες να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της προκήρυξης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 65.000.000,00 €.

Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ:

www.elidek.gr

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr


Κατάλογος Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ

 


Κατάλογοι Χρηματοδότησης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

 

Κατάλογος Χρηματοδότησης (2η Τροποποίηση)

-Κατάλογος Χρηματοδότησης (1η Τροποποίηση)

Κατάλογος Χρηματοδότησης

 

Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

Κατάλογος Χρηματοδότησης (1η Τροποποίηση)

Κατάλογος Χρηματοδότησης

 

Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Κατάλογος Χρηματοδότησης


 Οριστικά Αποτελέσματα Β’ Φάση

 Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση  της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (Ε.Π.8)

Ορθή Επανάληψη: Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση  της Επιστημονικής Περιοχής:

 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ. 6)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση  των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνεις (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

 Προσωρινά Αποτελέσματα Β’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ, Β’ Φάση.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση, της Επιστημονικής Περιοχής:

 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Κατηγορίας Ι και ΙΙ , Β’ Φάση των Επιστημονικών Περιοχών:

 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνεις (ΕΠ.7)
 • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Οριστικά Αποτελέσματα Α’ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνεις (ΕΠ.7)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Α‘ Φάση

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή: Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή: Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα (ΕΠ.4)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)

Διαβάστε εδώ την συμπληρωματική Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνεις (ΕΠ.7)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνεις (ΕΠ.7)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α΄Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή: Η. Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης Αξιολόγησης στην Επιστημονική Περιοχή Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)

 


Προκήρυξη

 


Οδηγός Διαχείρισης

 


 Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγίες

Συχνές Ερωτήσεις

Πρότυπα Έγγραφα

Πρότυπα Έγγραφα για Τελική Έκθεση Προόδου 
Πρότυπα Έγγραφα για Υποβολή Πρότασης (1η  ΜΔΕΠ) 

 

Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Α.Π. 5958/31.10.2018)


Ανακοινώσεις

 

 Υποβολή Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ (ΙΙΙ.α και ΙΙΙ.β) (Β’ Φάση)

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τις με Α.Π. 5958/31.10.2018 (32η Συνεδρίαση), Α.Π. 6189/07.11.2018 (34η Συνεδρίαση) και Α.Π. 7903/21.12.2018 αποφάσεις:

Οι Υποβολές Προτάσεων της Κατηγορίας ΙΙΙ (ΙΙΙ.α και ΙΙΙ.β) για τη Β’ Φάση σε όλες τις Επιστημονικές Περιοχές, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», να ξεκινήσουν στις 21 Ιανουαρίου 2019.

Οι υποβολές γίνονται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών):

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep-phase-B

Έναρξη υποβολών: 21 Ιανουαρίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 14 Φεβρουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekdep@elidek.gr.

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.

 


 Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Υποβολών (Β’ Φάση)

«1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ, για τη Β’ Φάση, στις Επιστημονικές Περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών)

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep-phase-B

Έναρξη υποβολών: 19 Δεκεμβρίου 2018, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 23 Ιανουαρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές Προτάσεων των Κατηγοριών Ι & ΙΙ, για τη Β’ Φάση, στις Επιστημονικές Περιοχές:

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών)

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep-phase-B

Έναρξη υποβολών: 14 Νοεμβρίου 2018, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 17 Δεκεμβρίου 2018, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidekdep@elidek.gr.

 

-Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε με τις με Α.Π. 5958/31.10.2018 (32η Συνεδρίαση) και 6189/7.11.2018 (34η Συνεδρίαση) αποφάσεις τα κάτωθι:
Ι. Την 2η Τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/11/HFRI-1st-DEP-v2_07.11.18.pdf
ΙΙ. Την έναρξη της β’ φάσης υποβολής των Προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση εδώ

-Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής α΄ φάσης των προτάσεων για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Α.Π. 500 από 15 Δεκ 2017), την Τρίτη 16 Ιανουαρίου ώρα 23:59.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων προσεγγίζει τις 3200. Τα στατιστικά ανά επιστημονική περιοχή και κατηγορία έργων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την υποβολή των προτάσεων τους.

 

-Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της ” 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας” για τις ακόλουθες διευκολυντικές ρυθμίσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις υποβολής κατά την α΄φάση όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη. Συγκεκριμένα :

1. Σε περίπτωση αδυναμίας του Φορέα Υποδοχής να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.4)  “Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες  που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής (όπου θα αναφέρεται ο ΦΥ, η αδυναμία χορήγησης της βεβαίωσης, η αποδοχή του έργου από αυτόν και η πρόθεσή του να συμβληθεί με το ΕΛΙΔΕΚ σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7 (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).
 
2. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου συνεργαζόμενου Φορέα να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.5) “Επιστολή προθέσεων” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής. Επισημαίνεται ότι η επιστολή/οι επιστολές υποβάλλεται/υποβάλλονται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7  (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).

 

-Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης  για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της οριστικής υποβολής.

Επίσης, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα πρότυπα για το Μέρος 1 (στα Ελληνικά και Αγγλικά) που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων α΄ φάσης έχουν σκοπό υποβοηθητικό. Η σύνταξη και η ανάρτηση τους έγινε κατόπιν πολλών ερωτήσεων και σχετικών αιτημάτων. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους δεν είναι δεσμευτική.