Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Έναρξη Υποβολών:
30/01/2017
Λήξη Υποβολών:
31/03/2017
Προϋπολογισμός:
9.000.000,00 €

H Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις  στο  πλαίσιο  της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο. (Αναλυτική Προκήρυξη).

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:  https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email helpelidek@gsrt.gr

 


Οριστικά Αποτελέσματα & Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Έγκριση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για την Επιστημονική Περιοχή Έρευνας:

Έγκριση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας:

 • Α.Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες) (ΕΠ.7)
 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»(ΕΠ.8)

 

 


Προσωρινά Αποτελέσματα 

Διαβάστε εδώ την έγκριση Προσωρινού Πίνάκα Κατάταξης για την Επιστημονική Περιοχή Έρευνας:

 • Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες (ΕΠ.2)

Διαβάστε εδώ την έγκριση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας:

 • Α.Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
 • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας) (ΕΠ.3)
 • Δ. Γεωπονικές Επιστήμες (ΕΠ.4)
 • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
 • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
 • Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες) (ΕΠ.7)
 • Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»(ΕΠ.8)

 

 


Προκήρυξη

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

 


Χρήσιμα Έντυπα

Οι δικαιούχοι των Δράσεων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν σε κάθε είδους δράση διάχυσης και δημοσιότητας που αφορά στο χρηματοδοτούμενο έργο αναφορά στη χρηματοδότηση (Acknowledgments) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) με το κατάλληλο λεκτικό και με τη χρήση των σχετικών λογοτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα ελληνικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα αγγλικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο της Γ.Γ.Ε.Τ. στα ελληνικά
 • Κατεβάστε εδώ το λογότυπο της Γ.Γ.Ε.Τ. στα αγγλικά

 

Δελτίο Τύπου μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης με τίτλο: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών».