Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Έναρξη Υποβολών:
15/06/2018
Λήξη Υποβολών:
10/07/2018
Προϋπολογισμός:
1.030.000,00 €

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Υποβολή προτάσεων για τη στήριξη της προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή τους θα έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000,00€.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr

erevna.minedu.gov.gr

 

Η υποβολή των προτάσεων έγινε σε δύο φάσεις.

  • Η Α΄ φάση υποβολής των Προτάσεων έχει ολοκληρωθεί (15 Ιουνίου 2018 έως και 10 Ιουλίου 2018).
  • Η Β΄ φάση υποβολής των Προτάσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

 


Κατάλογοι Χρηματοδότησης

Ανακοίνωση Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων, 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Β’ Φάση Αξιολόγησης 


Οριστικά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων και Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων, 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», Β΄ Φάση Αξιολόγησης

Προσωρινά Αποτελέσματα – Β’ Φάση

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Α.Π. 17438/10.10.2019), Β’ Φάση Αξιολόγησης


Οριστικά Αποτελέσματα – Α’ Φάση

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Α.Π. 14504/26.06.2019)

Προσωρινά Αποτελέσματα – A’ Φάση

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» (Α.Π. 9369/12.02.2019)


Προκήρυξη «1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»


Οδηγός Διαχείρισης 


Χρήσιμα Έντυπα και Συχνές Ερωτήσεις

 

 Ανακοίνωση για την καταβολή χρηματικού ποσού έως 1.000€ (Β΄ Φάση αξιολόγησης)

Το χρηματικό ποσό που τυχόν αιτήθηκαν οι Συντονιστές/στριες των 30 Προτάσεων που προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση αξιολόγησης, αποκλειστικά για την παρουσίαση/έκθεση του δείγματος προβολής, που θα υποβληθεί κατά τη β΄ φάση, σε χώρο και σε χρόνο που θα υποδειχθεί από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., και με κριτήριο το είδος της δημόσιας προβολής που θα προτείνεται, θα καταβληθεί στον/στη Συντονιστή/τρια Έργου από αντίστοιχους Ε.Λ.Κ.Ε. των Φορέων Υποδοχής των προτεινόμενων Έργων μετά τη συμμετοχή των Συντονιστών/τριών Έργου στην προαναφερόμενη παρουσίαση/έκθεση.

 

Ανακοίνωση για τη Β΄ Φάση Υποβολής

 

Η Β΄ φάση υποβολής των Προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Οι Υποβολές γίνονται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Πλατφόρμα Υποβολών):

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-1821-phase-B/

Έναρξη υποβολών: 10 Ιουλίου 2019, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη υποβολών: 31 Ιουλίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Ανακοίνωση για την Α’ Φάση Υποβολής

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη Και Κοινωνία» «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-1821

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpelidek1821@elidek.gr.