Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Έναρξη Υποβολών:
24/02/2023
Λήξη Υποβολών:
10/03/2023
Προϋπολογισμός:
250,000.00 €

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης
με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται
στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 250.000,00€.

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/

 


Έλεγχος Πληρότητας

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων

 


Προκήρυξη

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας