Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Έναρξη Υποβολών:
24/02/2023
Λήξη Υποβολών:
10/03/2023
Προϋπολογισμός:
250.000,00 €

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Δράσης
με τίτλο «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται
στην Προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 250.000,00€.

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/

 


Οριστικά Αποτελέσματα

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και του Πίνακα με την προς Χρηματοδότηση Πρόταση

 


Προσωρινά Αποτελέσματα

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

 


Έλεγχος Πληρότητας

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας Προτάσεων

 


Προκήρυξη

Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «11ου γύρου» της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

 


Οδηγός Διαχείρισης

Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων, Έκδοση 1.0