Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 02/03/2023

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση της 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας