Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την Ταμειακή Διαχείριση (κωδ. Θέσης: ΣΟΧΤΔ3)

Ημερομηνία: 28/02/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΤΔ3).