Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», Ορθή Επανάληψη

Ημερομηνία: 27/01/2023

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων της «4η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες», Ορθή Επανάληψη