Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Προκήρυξη «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία: 04/07/2022

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 νέα Προκήρυξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με Επιστημονικούς/ες Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) κάτοχους διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη νέα Προκήρυξη θα βρείτε εδώ