Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας (Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ), (3η Τροποποίηση) Έκδοση 3.0

Ημερομηνία: 26/05/2022

Διαβάστε εδώ τον Οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας (Έργα Κατηγορίας ΙΙΙ), (3η Τροποποίηση) Έκδοση 3.0.