Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων, 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Ημερομηνία: 18/05/2022

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες
Διδάκτορες».