Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση καταλόγων των προς χρηματοδότηση προτάσεων, «3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 03/05/2022

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα (ΕΠ.4)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)