Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Πέντε (5) Θέσεων Υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ4)

Ημερομηνία: 04/04/2022

Διαβάστε εδώ την Ορθή Επανάληψη της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Πέντε (5) Θέσεων Υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (Κωδ. Θέσεων ΣΟΧΔΕ4)

*Διευκρίνιση στα V. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά το 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης διαθέσιμο στο παρακάτω link
https://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf