Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ημερομηνία: 21/02/2022

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)