Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση της 2ης Τροποποίηση των Καταλόγων των προς χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές “Κοινωνικές Επιστήμες” και “Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 30/12/2021

Διαβάστε εδώ την 2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΕΠ.7)