Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Στηρίζουμε την έρευνα, Ενισχύουμε την καινοτομία

Ημερομηνία: 22/12/2021

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Το Ίδρυμα  στηρίζει την ελεύθερη έρευνα και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία, μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, υποτροφιών, προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας καθώς και δράσεων  διασύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία και εμβληματικών δράσεων.

Διαθέτει ένα ανεξάρτητο σχήμα διακυβέρνησης (Γενική Συνέλευση – Επιστημονικό Συμβούλιο – Διευθυντής /τρια & Αναπληρωτές /τριες ) ενώ  για πρώτη φόρα η ίδια η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα συμμετέχει στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής της χώρας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για δράσεις ανέρχεται στα 276 εκ., προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΙΔΡΥΜΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ).

Μέχρι σήμερα (26/11/2020) έχουν προδημοσιευτεί  μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου του φορέα 20 δράσεις ύψους  276 εκ.  Έχουν ήδη προκηρυχθεί 12 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 187 εκ.  Στο πλαίσιο των  12 δράσεων που προκηρύχθηκαν υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης  3437 αιτήσεις για υποτροφίες και 8927 προτάσεις ερευνητικών έργων, ενώ χρηματοδοτούνται 938 υποτροφίες και 574  ερευνητικά έργα.

Αναμένεται να προκηρυχθούν δράσειςσυνολικού προϋπολογισμού 89 εκ ως εξής:

  • μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους:  1 δράση  καθώς και 1 προκήρυξηστο  πλαίσιο  της συγχρηματοδοτούμενης με το ΙΣΝ  δράσης,
  • μέχρι τις αρχές του 2024 οι υπόλοιπες 7 δράσεις καθώς και οιπροκηρύξεις στο πλαίσιο της δράσης συγχρηματοδότησης  με το ΙΣΝ.

Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί:

α. συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την συγχρηματοδότηση προτάσεων ερευνητικών έργων Ελλήνων Επιστημόνων οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από το ERC αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω περιορισμένου διαθέσιμου  προϋπολογισμού συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ  εκ των οποίων  5 εκ αποτελούν δωρεά του ΙΣΝ . Για την συγκεκριμένη δράση δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού .

β. σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του TEXAS.

Επιπρόσθετα,  βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση διαδικτυακής πύλης με εξατομικευμένο προσανατολισμό  για:

  • την υποβολή αιτήσεων υποτροφιών  και προτάσεων ερευνητικών έργων,
  • την αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας και των προτάσεων ερευνητικών έργων,
  • την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων,
  • την  διαχείριση και πιστοποίηση  των χρηματοδοτούμενων υποτροφιών  και ερευνητικών έργων .
  • το Μητρώο Πιστοποιημένων αξιολογητών και πιστοποιητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο  και την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με ταχύτητα, αξιοπιστία και διαφάνεια μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Επισυνάπτεται Έκθεση Πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα 2016-2021 και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ