Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των των Επιστημονικών Περιοχών Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8), «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 05/11/2021

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)