Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 25/06/2021

Η διαδικασία της 1ης φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π.20741/08.01.2020) στην Επιστημονική Περιοχή ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) ολοκληρώθηκε .

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων στην Επιστημονική Περιοχή ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ. 6) της 1ης Φάσης Αξιολόγησης.