Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Ημερομηνία: 31/05/2021

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Α.Π. 17504/14.10.2019, όπως ισχύει) ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».