Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 05/04/2021

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας και Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.