Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση της 1ης Τροποποίησης του Καταλόγου των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων Κατ. ΙΙΙ της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 12/03/2021

Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 452/01.12.2017, όπως ισχύει)»,

Διαβάστε εδώ τον τροποποιημένο Κατάλογο των προς χρηματοδότηση Προτάσεων Κατηγορίας ΙΙΙ.