Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Πίνακων Κατάταξης για τις Ε.Π.2, Ε.Π.6 και Ε.Π.7 «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 24/02/2021

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2) της 1ης Φάσης Αξιολόγησης

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6) της 1ης Φάσης Αξιολόγησης

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινών Πίνακων Κατάταξης Προτάσεων της Επιστημονικής Περιοχής Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (Ε.Π. 7) της 2ης Φάσης Αξιολόγησης