Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Ε.Π. Α,Γ,Δ της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

Ημερομηνία: 19/02/2021

Διαβάστε εδώ την 1η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές  Α. Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1) , Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΠ.3) και Δ. Γεωπονικές Επιστήμες-Τρόφιμα (ΕΠ.4) της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»