Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με την 3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 18/01/2021

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με συνέπεια στην αποστολή του Ιδρύματος για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, αποφάσισε τη δημοσίευση της «3ης Προκήρυξης
Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υλοποιήσουν έργα υψηλής
επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες θα είναι οι ίδιοι οι Μεταδιδάκτορες, ευνοώντας έτσι τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, αφενός για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, και αφετέρου για την προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.
Αποτιμώντας τα στοιχεία των δύο προηγούμενων σχετικών Προκηρύξεων, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έκρινε σκόπιμο η παρούσα Προκήρυξη να διαφοροποιηθεί ώστε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της κινητικότητας των Επιστημονικών Υπευθύνων μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών μονάδων, καθώς αυτή κρίνεται σημαντική για την εξέλιξή τους, την διεύρυνση των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, αλλά και τη δημιουργία νέων συνεργειών και συνεργασιών. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης δέσμευση των Επιστημονικών Υπευθύνων στην υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου αποφασίστηκε ότι στο πλαίσιο του έργου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απασχολούνται με συμβάσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τέλος, με στόχο η υλοποίηση των έργων να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε η αξιολόγηση των Προτάσεων να πραγματοποιηθεί σε μία φάση.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ