Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ

Ημερομηνία: 14/01/2021

Για να διαβάσετε την 3η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, Έργα Κατηγορίας Ι & ΙΙ, παρακαλώ, πατήστε εδώ