Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Ημερομηνία: 18/12/2020

Για να διαβάσετε την 1η Τροποποίηση Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» παρακαλώ πατήστε εδώ