Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οδηγός διαχείρισης – Υλοποίησης έργων Κατηγορίας ΙΙΙ της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης άξιας»

Ημερομηνία: 11/12/2020

Ο Οδηγός Διαχείρισης – Υλοποίησης θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών και την καταβολή της χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής αξίας που αξιολογήθηκαν θετικά και κατατάχθηκαν στη λίστα των προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων Κατηγορίας ΙΙΙ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

 

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό Διαχείρισης – Υλοποίησης των έργων Κατηγορίας ΙΙΙ της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης άξιας».