Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

«Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας»

Ημερομηνία: 09/12/2020

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι η σημαντικότερη Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Αντικείμενό της είναι  η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας.

Η έρευνα έχει ως στόχο να:

  • χαρτογραφήσει τη σταθερότητα και τις μεταβολές στην κοινωνική δομή, τις συνθήκες και τις στάσεις στην Ευρώπη και να ερμηνεύσει τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό ιστό,
  • επιτύχει και να προωθήσει υψηλές προδιαγραφές για τη δι-εθνική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, μεταξύ άλλων σε ζητήματα σχεδιασμού του ερωτηματολογίου και των πιλοτικών εφαρμογών του, δειγματοληψίας, συλλογής των δεδομένων, μείωση της μεροληψίας (bias) και αξιοπιστίας των ερωτήσεων,
  • εισαγάγει καλά θεμελιωμένους δείκτες εθνικής προόδου, βασισμένους στις αντιλήψεις και κρίσεις των πολιτών όσον αφορά βασικά ζητήματα των κοινωνιών τους,
  • αναλάβει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων στην ποσοτική συγκριτική μέτρηση και ανάλυση,
  • αυξήσει την ορατότητα και την εμβέλεια των δεδομένων που αφορούν κοινωνικές αλλαγές για χρήση από φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου έργου είναι η συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 10ου γύρου της έρευνας. Το Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είναι ο φορέας υλοποίησης της έρευνας από το 2002 και μετά.

Η χρηματοδότηση επιτρέπει την επανασύνδεση της Ελλάδας με την πιο σημαντική ερευνητική υποδομή στις κοινωνικές επιστήμες σήμερα και τις ευρύτερες Ευρωπαϊκές εξελίξεις στην έρευνα (European Research Area-European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Ενδυναμώνει τις εθνικές ερευνητικές υποδομές στις οποίες ήδη συμμετέχει η χώρα αναδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα σε βασικό εργαλείο διαμόρφωσης του εθνικού στρατηγικού χάρτη έρευνας τεχνολογίας και καινοτομίας. Το έργο αναμένεται να προαγάγει την τεχνογνωσία και την επιστημονική αριστεία που απέκτησε το EKKE από τη συμμετοχή του στους προηγούμενους γύρους και στη βελτιστοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν για την Ελλάδα θα χαρτογραφήσουν τη σταθερότητα και την αλλαγή στην Ελληνική κοινωνία με αποδέκτη ένα παγκόσμιο κοινό αποτελούμενο από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φορείς χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφους, φοιτητές και την ευρύτερη κοινωνία.

 

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την «Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» παρακαλώ πατήστε εδώ