Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Εννέα Τακτικών Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Δ.ΕΚ.

Ημερομηνία: 13/10/2020

Καλούμε επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τους τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις εννέα αντίστοιχες θέσεις των τακτικών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Εννέα Τακτικών Μελών του ΕΛ.Ι.Δ.ΕΚ. παρακαλώ πατήστε εδώ