Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Η Επιτροπή καθορίζει νέο σχέδιο για τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της ανάκαμψης της ΕΕ

Ημερομηνία: 01/10/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου εξέδωσε «Ανακοίνωση σχετικά με έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για την Έρευνα και την Καινοτομία». Ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, βασιζόμενος στην αριστεία, ανταγωνιστικός, ανοικτός και με γνώμονα το ταλέντο, θα βελτιώσει το τοπίο της έρευνας και της καινοτομίας της Ευρώπης, θα επιταχύνει τη μετάβαση της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία, θα στηρίξει την ανάκαμψή της από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά της σε μελλοντικές κρίσεις.

Η Επιτροπή καθόρισε στρατηγικούς στόχους και δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, να βελτιώσει την πρόσβαση των ερευνητών στην αριστεία σε ολόκληρη την ΕΕ και να επιτρέψει να φθάσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Επιπλέον, η ανακοίνωση θα προωθήσει περαιτέρω την κινητικότητα, τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών εντός της ΕΕ, την ισότητα των φύλων, καθώς και την καλύτερη πρόσβαση σε επιστημονικά στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους και χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

Πηγή