Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Αποτελέσματα για τη θέση υπαλλήλου στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ημερομηνία: 23/09/2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (κωδ. θέσης ΣΟΧΛ2)

Συνημμένα