Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων για την με Α.Π. 25869/25.06.20 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας Θέσης Υπαλλήλου (Κωδ. Θέσης ΣΟΧΔΗ) για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας