Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 15/06/2020

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενημερώνει τους ΕΥ έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» ότι τυχόν καθυστερήσεις ή/και αλλαγές στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, οι οποίες οφείλονται στην πανδημία του COVID-19, θα ληφθούν υπόψη και θα εξεταστούν κατά περίπτωση κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.