Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Δελτίο Τύπου: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αρωγός στην έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Ημερομηνία: 08/05/2020

Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020

 

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 06 Μαΐου η 4η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19».

Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της.

Η συνολική αρχική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών. Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€ και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (ΑΕΙ, ΕΚ) στις 150.000€, ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 μηνών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους ακόλουθους Τομείς Έρευνας:

Οικονομία: Μελέτη επιμέρους πεδίων της οικονομίας και πτυχών της οικονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα της εμπειρίας και των επιπτώσεων της πανδημίας.

Παραγωγή: Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κοινωνία: Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού έχουν συνέπειες που εντοπίζονται στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, στους θεσμούς και στη διασφάλιση της Δημοκρατίας και της ιδιωτικής ζωής καθώς και στην κοινωνική συνοχή.

Ιατρική Τεχνολογία: Ανάπτυξη ιατρικών/ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ή/και των επιπτώσεών της.

Οι προτάσεις για την εν λόγω δράση θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/) από την 1η Ιουνίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας) μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://www.elidek.gr/call/4949