Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2019 για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος : α. Αξιολόγησης προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης. β. On line ερωτηματολογίου και υπολογισμού στατιστικών στοιχείων. γ. Μητρώου ΠιστοποιημένωνΑξιολογητών- Εμπειρογνωμόνων. και την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος για το έτος 2019. (CPV: 72212600-5 ) Εκτιμώμενη αξία 42.800,00 ευρώ(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)