Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποτελέσματα σε 3 επιπλέον περιοχές, Eπιστήμες Ζωής, Κοινωνικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα στο πλαίσιο της 1ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 26/06/2019

Αναμένονται σταδιακά τα αποτελέσματα και στις υπόλοιπες 3 περιοχές:
Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια.

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου οι προσωρινοί Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης των προτάσεων της Β΄ Φάσης στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνολικά 3.179 ερευνητικών προτάσεων. Τα προσωρινά αποτελέσματα αφορούν σε τρεις (3) ακόμη επιστημονικές περιοχές: Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα σε συνέχεια της ανακοίνωσης, την προηγούμενη Τετάρτη 19 Ιουνίου, των προσωρινών Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης αποτελεσμάτων στις περιοχές: Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα και στις υπόλοιπες τρεις (3) τελευταίες περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Περιβάλλον και Ενέργεια.

Η «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» με προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της σταθερής και έμπρακτης ενίσχυσης της έρευνας χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς με μοναδικά κριτήρια την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Παράλληλα η δράση αυτή υλοποιεί τον στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνοντας ή και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους δομές.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά πρόταση ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €  ενώ η χρηματοδότηση θα διαρκέσει από 24 έως 36 μήνες.

Τα ερευνητικά έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως στρατηγικός πυλώνας ενίσχυσης της έρευνας υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας έχοντας ήδη επενδύσει 47.500.000 ευρώ μέσω των δύο πρώτων δράσεών του που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τέσσερις ακόμη δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με συνολικό προϋπολογισμό 91.610.000 ευρώ ανεβάζοντας το ποσό που έχει διαθέσει έως σήμερα για την υποστήριξη της έρευνας στη χώρα στα 139.110.000 ευρώ.

Συνημμένα