Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με την 2η Προκήρυξη της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Ημερομηνία: 19/09/2018

Ανακοίνωση σχετικά με την 2η Προκήρυξη της

Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες ότι επίκειται η 2η Προκήρυξη της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Η έναρξη των υποβολών Ερευνητικών Προτάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης αναμένεται τον Νοέμβριο του 2018.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω Δράσης ανέρχεται στο ύψος των 16.580.000 ευρώ και έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ).

Μέσα από αυτή τη Δράση δίνεται η ευκαιρία σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες ΜΕ να διαμορφώσουν καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία και σταδιοδρομία. Τα Ερευνητικά Έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Φορείς Υποδοχείς της Ελλάδας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα, κτλ), εμπλουτίζοντας σημαντικά τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σ’ αυτά. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, στοχεύοντας στην παραμονή των νέων επιστημόνων και στην προσέλκυση αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο. Η Προκήρυξη και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στην εν λόγω Δράση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., www.elidek.gr. Επίσης, η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί  και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr  erevna.minedu.gov.gr

Συνημμένα