Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (ΣΔΑΘ) στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία: 26/04/2018

Κατόπιν της με Α.Π. 608/23.1.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΑΔΑ: 9Η7346Μ77Γ-ΡΝΕ) με την με Α.Π. 1406/20.4.2018 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας εγκρίθηκε η με Α.Π. 1324/17.4.2018 απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί επικύρωσης του με Α.Π. 1287/16.4.2018 «Πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και περί πρόσληψης της Ελευθερίας Νίκα του Κωνσταντίνου ως υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Α. Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

(Α.Π. 608/23.01.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

με ΑΔΑ:9Η7346Μ77Γ-ΡΝΕ):

 

 

Β. Απορρίφθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν διότι δεν συνοδεύονταν από όλα τα κατά την Πρόσκληση απαραίτητα δικαιολογητικά οι αιτήσεις με τους ακόλουθους Α.Π.:

621/26.01.2018, 647/29.01.2018, 690/05.02.2018, 863/02.03.2018, 865/02.03.2018

Γ Απορρίφθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν διότι οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν όλα  τα κατά την Πρόσκληση απαιτούμενα προσόντα οι αιτήσεις με τους ακόλουθους Α.Π:

669/01.02.2018, 671/01.02.2018, 676/01.02.2018, 832/01.03.2018, 858/02.03.2018,  869/02.03.2018