Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 16/03/2018
Λογότυπο ΕΛΙΔΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου όγκου των υποβληθεισών προτάσεων (3.177) η ακριβής ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ το προσεχές διάστημα.