Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πέρας διαδικασίας υποβολής προτάσεων (α΄ φάση) για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ημερομηνία: 17/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής α΄ φάσης των προτάσεων για την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Α.Π. 500 από 15 Δεκ 2017), την Τρίτη 16 Ιανουαρίου ώρα 23:59.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων προσεγγίζει τις 3200. Τα στατιστικά ανά επιστημονική περιοχή και κατηγορία έργων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την υποβολή των προτάσεων τους.

Συνημμένα