Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Σημαντική Ανακοίνωση για την “1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”

Ημερομηνία: 21/12/2017

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας” για τις ακόλουθες διευκολυντικές ρυθμίσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις υποβολής κατά την α΄φάση όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη. Συγκεκριμένα :

1. Σε περίπτωση αδυναμίας του Φορέα Υποδοχής να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.4)  “Βεβαίωση αποδοχής του έργου από τον ΦΥ” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες  που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής (όπου θα αναφέρεται ο ΦΥ, η αδυναμία χορήγησης της βεβαίωσης, η αποδοχή του έργου από αυτόν και η πρόθεσή του να συμβληθεί με το ΕΛΙΔΕΚ σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7 (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).
 
2. Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου συνεργαζόμενου Φορέα να χορηγήσει την προβλεπόμενη στην Προκήρυξη (τμήματα 6.3 και 8.2.5) “Επιστολή προθέσεων” εντός της προθεσμίας της πρώτης φάσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο περιεχόμενο όπως περιγράφεται στην προκήρυξη και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής. Επισημαίνεται ότι η επιστολή/οι επιστολές υποβάλλεται/υποβάλλονται υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7  (όπως ορίζεται στην προκήρυξη, τμήμα 8).